Tình trạng văn bảnCòn hiệu lực
Số/ Ký hiệu66/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành03/11/2015
Hình thức văn bảnThông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụBộ Giao thông vận tảiĐinh La ThăngBộtrưởng
Lĩnh vựcKhoa học & Công nghệ
Chuyên ngànhĐường bộ

 

THÔNG TƯ

Ban hành Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

 

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện sửa đổi lần 1 năm 2015.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện.

Mã số: Sửa đổi 1:2015 QCVN 68:2013/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

– Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

– Tổng cục TCĐLCL (để đăng ký);

– Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;

– Báo GT, Tạp chí GTVT;

– Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

Đinh La Thăng

Bạn có thể quan tâm:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18006596